तपाईंलाई आफ्नो नयााँ सहरमा स्थापपत हुन मद्दत गननको लागग टोरोन्टो सावनजननक पुस्तकालयले धेरै सेवाहरू नन:शुल्क प्रदान गदनछ।

हामीलाई हेनुनहोस्:

  • पुस्तकालय कार्न प्राप्त गर्नुहोस् यो नर्:शनल्क छ। तपाईंहरू सबैलाई पहहचार्का दनई कनरा आवश्यक पछुर्् एउटा तपाईंको र्ाम र अको ठेगार्ा
  • इन्टरर्ेट पहँच, शब्द प्रशोधर् तथा धेरै डेटाबेसहरूको साथमा सबै 100 पनस्तकालयका शाखाहरूमा उपलब्ध रहेको कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहोस्
  • सबै पनस्तकालयका शाखाहरूमा नन:शुल्क वाईफाई जडार् गर्नुहोस्
  • शाखाबाट वा अर्लाइर् ककताबहरू, मुभिहरू(चलगचत्र) र थप लैजार्नहोस्। पनस्तकालयका सामग्रीहरू 40 वटा भाषामा उपलब्ध छर््।
  • बन्दोबस्त कमनचारी हरुलाई भेट्र्नहोस् नतर्ीहरूले तपाईंलाई जागीर फेलापार्ु , चालक इजाजतपत्र प्राप्त गर्ु र अझ थप कनराहरूमा मद्दत गर्ु सक्छर्् ।
  • अङ्ग्रेजी भसक्नुहोस् र अभ्यास गनुनहोस् का कक्षाहरूमा उपस्स्थत हनर्नहोस्
  • दोस्रो भाषा सामग्रीको रूपमा अङ्ग्ग्रेजी भाषा समावेष रहेको वयस्कहरू तथा बालबाभलकाको लागग पवद्युतीय संसाधनहरू को पङ्ग्स्क्त डाउर्लोड गर्नुहोस्
  • सार्ो व्यवसाय कसरी सनरु गर्े, बालबाललकाको लागग कथाहरू र जागीरको खोज जस्ता ववववध शीषुकहरू समाबेश रहेको हाम्रो कायनक्रमहरूमा आउर्नहोस्
  • 100 शाखाहरूका पनस्तकालय कमुचारीसँग जडार् हनर्नहोस् तपाईंका प्रश्र्हरूलाई हामी स्वागत गछौं र तपाईंलाई सनववधा हदँदै अगाडड बढ्छौं। हाम्रो धेरै भाषाहरूका अर्नवादकहरूसम्म पहनँच छ।

टोरोन्टो सावनजननक पुस्तकालयका हामी सबैका ननभमत्त हामीले तपाईंलाई चााँर्ो िेट्ने र तपाईंको सफलताको लागग धेरै संसाधन साझा गने आशा गदनछौँ।