Toronto Public Library Homepage

Author Talks & Lectures

Icon of the event Naomi Klein
Naomi Klein

Mon Sep 15, 2014
7:00 pm - 8:30 pm
Toronto Reference Library

Icon of the event Election Coverage
Election Coverage

Fri Oct 03, 2014
12:10 pm - 12:50 pm
Toronto Reference Library

Icon of the event Roald Dahl Day
Roald Dahl Day

Sun Oct 19, 2014
2:00 pm - 5:00 pm
Toronto Reference Library

Icon of the event Bernard Cornwell
Bernard Cornwell

Mon Sep 29, 2014
7:00 pm - 8:30 pm
Toronto Reference Library

Icon of the event Star Talks: Alan Doyle
Star Talks: Alan Doyle

Tue Oct 14, 2014
7:00 pm - 8:30 pm
Toronto Reference Library

Icon of the event Toronto Book Awards 2014
Toronto Book Awards 2014

Thu Oct 16, 2014
7:00 pm - 8:30 pm
Toronto Reference Library

Icon of the event Books & Brews
Books & Brews

Thu Sep 18, 2014
7:00 pm - 8:00 pm
Sanderson

Icon of the event Thomas King
Thomas King

Thu Sep 11, 2014
7:00 pm - 8:30 pm
Toronto Reference Library

Icon of the event Toronto's Tree Canopy
Toronto's Tree Canopy

Wed Oct 22, 2014
6:30 pm - 7:30 pm
Sanderson